Организация молодежи Чернобыльской АЭС
Главная | Каталог файлов | Регистрация | Вход
Пятница
15.11.2019
14:35
Приветствую Вас Гость | RSS
Главная » Файлы » Мои файлы

Програма дій і розвитку
[ Скачать с сервера (16.6 Kb) ] 23.09.2009, 00:05

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Спілка молоді профспілки працівників атомної енергетики та промисловості України створена та діє у складі Атомпрофспілки України з метою об'єднання молоді, що працює на підприємствах і в організаціях атомної енергетики, промисловості та науки України для вирішення питань, що являють для неї загальний інтерес.

Спілка молоді Атомпрофспілки України (далі по тексту Спілка молоді) діє у складі Атомпрофсоюза України, як самоврядувальна структура з правом прийняття рішень, що не суперечать законодавству, нормативним актам України, Статуту та рішенням Атомпрофспілки України.

Завдання Спілки молоді — сприяння створенню таких виробничих, соціально-економічних і психологічних умов, що забезпечують професійне становлення молодих працівників, підвищення їх кваліфікації та соціально-економічний захист, всебічне розкриття інтелектуального, духовного і творчого потенціалу молоді.

Членами Спілки молоді є члени Атомпрофспілки віком, як правило, до 30 років.

Програма дій і розвитку Спілки молоді на 2004-2007 рр. складена згідно Стратегії розвитку Спілки молоді на 2004-2007 рр. (затверджена постановою Вищої ради № 4-2 від 04.10.03.), враховуючи пропозиції Рад молоді первинних організацій та на підставі результатів семінару для членів Вищої ради Спілки молоді по стратегічному плануванню (29 березня – 2 квітня, 2004 року, м. Київ).

Програма дій і розвитку Спілки молоді Атомпрофспілки на 2004-2007 рр. (далі Програма дій) передбачає неухильне виконання її положень всіма ланками Спілки молоді та її виборними органами всіх рівнів, щорічний аналіз стану виконання Програми дій, застосування для її реалізації проектного та програмного підходу.

Програма дій спрямована на задоволення інтересів різних груп молоді, які є в профспілці і різняться по своєму соціальному та сімейному стану, кваліфікації, рівню освіти та заробітної плати, інтересах, як на виробництві так і в громадської діяльності.

Також Програма дій націлена на вирішення внутрішніх організаційних проблем, які є сьогодні у Спілки молоді.

 

СУЧАСНИЙ СТАН

 

Робота з молоддю, її соціально-економічний захист, виховання у молодих працівників активної життєвої позиції за останні роки набула певної актуальності на підприємствах атомно-енергетичного комплексу. Практично на всіх підприємствах у колективні договори включені окремі розділи по роботі з молоддю, прийнято програми по соціальному становленню і захисту молодих працівників, втілюються в життя програми створення кадрового резерву з числа молодих спеціалістів.

Молоді активісти поступово включаються до складу виборних профспілкових органів всіх рівнів, починають брати реальну участі у роботі профспілки та формуванні корпоративної культури на підприємстві. Підвищується активність молоді, її самосвідомість, впевненість у своїх силах та вмінню впливати на прийняття рішень і різних сферах життя. Створена за аналогією з профспілковою структурна вертикаль Спілки молоді до цехів і підрозділів.

Але існує ціла низка проблем, без вирішення яких не можливий подальший розвиток молодіжної організації, перетворення її на дійсно дієву та авторитетну силу у сфері молодіжної політики.

 

ПРОБЛЕМИ

 

На сьогоднішній день можна констатувати, що основними проблемами для Спілки молоді (як невід’ємної частини профспілкової організації) є такі:

— Недостатня увага адміністрацій підприємств і профспілкових комітетів до проблем працюючої молоді;

— Низький рівень заробітної плати молодих працівників, перш за все на підприємствах атомної промисловості та науки;

— Слабкий менеджмент у молодіжній організації, відсутність власної відповідальності на індивідуальному рівні, формальне ставлення до своїх обов’язків, слабкий контроль за виконанням прийнятих рішень;

— Низькокваліфіковане представництво інтересів та прав членів Спілки молоді;

— Відсутність системи захисту активістів Спілки молоді, її виборних органів; психологічний тиск і стреси;

— Нестача інформації про діяльність СМ у рядових членів;

— Пасивність рядових членів СМ, відсутність стимулюючих чинників (моральних та матеріальних);

— Нестача часу на виконання громадських обов’язків;

— Не завжди враховується інтереси працівників по категоріях;

— Не сприйняття Спілки Молоді, як серйозної організації, її низький авторитет;

— Велика залежність Спілки молоді від адміністрації і профкому, відсутність можливості впливати на ситуацію;

— Слабка робота виборних органів СМ зі своєю членською базою;

— Відсутність своєї матеріальної бази;

— Зменшення чисельності членів профспілки, і, як слід, зменшення обсягів членських внесків;

— Недостатнє фінансування Спілки Молоді;

— Недостатнє представництво СМ на всіх рівнях профспілкової організації.

 

Вирішення цих проблем дозволить Спілці молоді відповідати основним, унікальним цінностям профспілки:

1. Можливість вести не індивідуальні, а колективні переговори (Принцип “Ти – не один!”).

2. Кваліфіковане відстоювання інтересів рядових членів.

3. Спілка молоді – це моя організація!

4. Співучасть і можливість впливу на ситуацію.

 

Спілка молоді Атомпрофспілки вважає за необхідне проводити свою роботу за такими напрямами:

 

1. ПРЕДСТАВНИЦТВО ТА ІНФОРМАЦІЙНА РОБОТА

 

— забезпечити представництво інтересів молоді в колдоговірних комісіях по галузевим угодам з Міністерством палива та енергетики, міністерством надзвичайних ситуацій і Міністерством промислової політики; з укладання колективного договору з ДП НАЕК “Енергоатом”;

— забезпечити представництво у всіх виборних органах профспілки (у комісіях, цехових комітетах тощо), в органах місцевого самоврядування  шляхом висунення і підтримки своїх кандидатів;

— регулярно проводити інформаційні збори в цехах, здійснювати індивідуальну роботу с членською базою;

— здійснювати регулярне проведення круглих столів з адміністрацією та профкомом з актуальних проблем; с представниками органів місцевого самоврядування;

— організувати інформдошки (на прохідної, в цехах, підрозділах) для об’яв, інформації, пропозицій членів Спілки молоді з організації роботи та вирішенню проблем;

— організувати регулярне наповнення веб-сторінки Спілки молоді на сайті Атомпрофспілки, провести роботу по створенню молодіжних рубрик в місцевих газетах та в газеті „Атомник України”;

— домагатися створення умов для доступу до Інтернету на кожному проммайданчику;

— випустити загальний буклет про діяльність Спілки молоді;

— розробити буклети, інформаційні листи з метою повідомлення рядових членів профспілки про існування та діяльність Спілки молоді на підприємстві;

— розробити систему відстеження молодих працівників, що прийняті на роботу, проведення співбесід з ними, залучення до активної роботи у Спілці молоді;

— ввести принцип абсолютної відкритості для членів СМ всіх засідань Рад молоді, Вищої Ради, Правління, знайомити членів СМ з рішеннями виборних органів СМ;

— ввести систему посвідчень для активу Спілки молоді, розробити власну символіку, значки та іншу атрибутику;

— регулярно проводити PR-акції для підняття престижу та створення позитивного іміджу СМ;

— розробити програму інформаційного взаємообміну між ланками Спілки Молоді;

— постійно проводити соціологічні дослідження з метою виявлення проблем та інтересів працюючої молоді;

— щорічно складати соціальний паспорт молодого працівника підприємства.

 

2. НАВЧАННЯ

 

Для підвищення рівня освіти та сприяння професійному росту молодих працівників Спілка молоді сприятиме:

—виділенню безвідсоткових позик на навчання, за можливістю — направлення молоді у вищі навчальні заклади за рахунок коштів підприємства;

— організації навчання суміжним спеціальностям без відриву від виробництва.

Для більш кваліфікованого представництва інтересів та захисту прав своїх членів, чіткого розуміння завдань молодіжної організації та шляхів їх реалізації, СМ вважає за необхідне:

— реалізувати проект навчання активу Спілки молоді за системою „Навчання тих, хто навчатиме” (створення мережі власних модераторів з числа молодих профспілкових активістів);

— провести семінар з практики ведення колективних переговорів;

— провести семінар з навчання представницькими функціями;

— провести семінар з проблем соціального захисту активу СМ;

— проводити на місцях із залученням спеціалістів юридичної служби ЦК профспілки навчання молодіжного активу для підвищення юридичної грамотності;

— проводити навчання молодіжного активу із залученням спеціалістів Академії праці та соціальних відносин з історії профспілкового руху, сучасного положення молоді у суспільстві, створенню і роботі в команді;

— проводити психологічні тренінги та ролеві ігрові семінари з залученням спеціалістів і експертів.

 

3. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, ПРОФЕСІЙНИЙ РІСТ МОЛОДІ

 

З метою підвищення кваліфікації молодих працівників і, як слід, збільшення рівня їх оплати праці, більш активної участі у житті підприємств, дії СМ будуть спрямовані на:

— проведення конкурсів професійної майстерності з обов’язковою виплатою премій, підвищенням розряду і присвоєнням звання „Кращий молодий працівник за спеціальністю”;

— введення інституту наставництва на підприємствах, розроблення та реалізацію положення „Про наставництво” на всіх підприємствах і в організаціях;

— розроблення та сприяння реалізації програми соціальної адаптації молодого працівника на підприємстві;

— участь в програмах створення кадрового резерву з числа молодих спеціалістів;

— участь у програмах з підвищення культури безпеки, охорони праці та створення корпоративного іміджу підприємств.

 

4. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ МОЛОДІ

 

Для підвищення рівня соціального захисту молодих працівників та членів їх сімей СМ буде домагатися:

— виплати підйомних не тільки для молодих спеціалістів, але для всіх молодих працівників, які влаштовуються на підприємство;

— надання матеріальної допомоги, пільг та гарантій малозабезпеченим працівникам та молодим сім’ям;

      захисту молодих працівників від скорочення; у разі порушень законодавства про працю;

— виділення безвідсоткових позик на придбання житла за рахунок підприємства;

— придбання (будівництва) тимчасового (службового) житла для молодих спеціалістів, молодих родин з дітьми;

— вирішення питання можливості створення пільгової черги для молоді;

— розроблення тематики молодіжного житлового будівництва та кредитування з залученням коштів обласних бюджетів, міст-супутників та підприємств;

— виділення відсотку путівок для молоді пропорційно їх чисельності на підприємстві;

— окремого придбання путівок для молоді (більш дешевих);

— придбання цільових путівок для матері та дитини;

— включення в положення про преміювання профактиву пункту про матеріальне стимулювання молодих виборних профактивістів СМ;

— здійснювати шефську допомогу молодим працівникам з інших проммайданчиків, які знаходяться у відрядженні.

 

5. СПОРТИВНА РОБОТА

 

Для пропаганди серед своїх членів здорового образу життя СМ планує проводити наступні спортивні заходи:

— активно брати участь у Спартакіаді Атомпрофспілки, у відбіркових змаганнях і турнірах між цехами та підрозділами;

— проводити щорічно Спартакіаду Спілки молоді для спортсменів молодіжних організацій;

— проводити на місцях змагання за окремими видами спорту, організовувати дитячі турніри з популярних видів спорту;

— організовувати туристичні поїздки, походи.

 

6. КУЛЬТУРНО-МАСОВА І ШЕФСЬКА РОБОТА

 

З метою задоволення потреб і інтересів спілчан, сприяння реалізації їх духовного та творчого потенціалу, сприяння обміну досвідом роботи молодіжних організацій, участі в житті міст супутників СМ намагатиметься:

— виявляти та залучати до заходів молодь по інтересах;

— проводити фестивалі КВК, вечори відпочинку та знайомства, конкурси молодих сімей;

— організовувати екскурсії на інші підприємства атомної енергетики та промисловості;

— проводити суботники з благоустрою своїх міст;

— влаштовувати шефську допомогу дитячим спеціалізованим та шкільним закладам, ветеранам війни та праці.

 

7. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

У своїй міжнародній діяльності Спілка молоді передусім приділятиме особливу увагу співпраці з молодіжними організаціями профспілок СНД, які входять до Регіональної організації ICEM по Східній Європі, Центральній Азії та Закавказзю. Для цього СМ вважає за необхідне:

— посилити взаємодію із молодіжними організаціями профспілок РО ICEM через створення міжнародної молодіжної організації профспілок РО ICEM на базі існуючих зв’язків, контактів і досвіду спільної роботи;

— залучати для участі у традиційному Зльоті СМ Атомпрофспілки всі дружні молодіжні профспілкові організації;

— брати постійну участь у щорічному міжнародному симпозіумі „Dysnai”, який проводить Ігналінська асоціація молодих атомників (Литва);

— брати участь у заходах та проектах Міжнародної Асоціації Молодих Атомників, які відповідають цілям і завданням Спілки молоді та являють спільний інтерес;

— брати активну участь у роботі молодіжного комітету Регіональної організації ICEM;

— забезпечити участь молоді у міжнародних навчальних профспілкових проектах.

 

8. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗМІЦНЕННЯ

 

З метою укріплення організаційної дисципліни, контролю за виконанням прийнятих рішень СМ необхідно:

— домагатися там, де це необхідно, введення вивільненої посади для голів Рад молоді (чи їх представників) у складі профспілкового комітету;

— Радам молоді створити комісії по напрямах роботи, заявлених у Програмі дій та обрати голів цих комісій;

— ввести власну відповідальність всіх виборних членів Спілки молоді за виконання прийнятих рішень;

— домагатися надання необхідного часу виборним членам СМ для здійснення громадських обов’язків;

— лобіювати введення у Статут профспілки положення про те, що Ради молоді всіх рівнів є виборними органами профспілки, голови Рад молоді за посадою є членами профспілкових комітетів відповідних рівнів.

 

РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ ДІЙ

 

Реалізація Програми дій дасть змогу вирішити низку актуальних соціально-економічних проблем молоді підприємств атомної енергетики, промисловості та науки України:

— підвищити рівень захисту молодих працівників;

— задовольнити інтереси молодих працівників та членів їх сімей;

— залучити молодь до активної профспілкової роботи;

— зробити Спілки молоді дієвою, авторитетною та впливовою організацією.

Категория: Мои файлы | Добавил: omchnpp
Просмотров: 6673 | Загрузок: 385 | Комментарии: 2 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 1
1 AccereeMeab  
http://www.sarvajal.com - viagra

Имя *:
Email *:
Код *:
Категории каталога
Мои файлы [19]
Форма входа
Поиск
Друзья сайта
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 15
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Copyright MyCorp © 2019
Бесплатный конструктор сайтов - uCoz